Kích hoạt apoptosis

Apoptosis là quá trình chết tế bào được lập trình. Quá trình này được quy định về mặt di truyền. Vai trò đầu tiên dễ nhận thấy...

Tăng cường miễn dịch bài 1

Khoa Dược có vai trò chủ chốt trong việc kiểm duyệt thuốc cho các viện/trung tâm/khoa/phòng trong bệnh viện; cũng nhự kiểm tra giám sát...