Tỷ lệ cắt bỏ thành công cao với cisplatin, 5-fluorouracil, epidoxorubicin, 6S-leucovorin, glutathione và filgastrim hàng tuần ở bệnh nhân ung thư dạ dày tiến triển tại chỗ, không thể cắt bỏ: một báo cáo từ Nhóm Nghiên cứu Ung thư Đường tiêu hóa của Ý (GISCAD)

Điều trị hóa trị là: cisplatin 40 mg m −2 ; 5-fluorouracil 500 mg m −2 ; epidoxorubicin 35 mg m- 2 ; 6S-leucovorin 250 mg m −2 và glutathione 1,5 g m −2(PELF). Một chu kỳ bao gồm 8 tuần điều trị. 

Sau thời gian theo dõi trung bình là 48 tháng, 25 trong số 37 bệnh nhân được cắt bỏ (68%) còn sống và 24 (65%) không có bệnh. Tỷ lệ sống sót trung bình và 4 năm cho cả nhóm lần lượt là 17 tháng và 31%.