Kích hoạt apoptosis

Apoptosis là quá trình chết tế bào được lập trình. Quá trình này được quy định về mặt di truyền. Vai trò đầu tiên dễ nhận thấy...